Geautomatiseerd werkrooster ziekenhuis

Inventiv laptop pen

Ziekenhuizen beseffen steeds vaker dat een optimale afstemming van de inzet van haar belangrijkste resources – namelijk de medewerkers – op de te leveren zorg, grote voordelen oplevert:

  • Enerzijds gaat met het inefficiënt inzetten van specialisten zorg verloren. Bijvoorbeeld omdat een dienstrooster niet altijd aansluit op de zorgvraag, waardoor specialisten te weinig patiëntcontact hebben. Of omdat een specialist (in ieder geval in zijn beleving) te lang bezig is met administratie.
  • Anderzijds moet een ziekenhuis meer doen om te voorkomen dat hun personeel overbelast raakt en uitvalt door bijvoorbeeld werken op onregelmatige werktijden, werkdruk, werkstress en fysieke belasting.
    Daarnaast is de medisch specialist (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werkzaamheden, voor een goed functioneren van hemzelf en zijn directe omgeving (vakgroep), en spant zich voortdurend in om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren waarbij hij gebruik maakt van alle CanMEDS competenties.

Voor een specifieke afdeling binnen een ziekenhuis heeft Inventiv geïnventariseerd of het mogelijk is om een geautomatiseerd werkrooster te leveren.

  • Inventiv heeft zowel onderliggende stukken bestudeerd als interviews gehouden met medewerkers van de afdeling.
  • Vervolgens heeft Inventiv een korte inventarisatie gedaan wat de wettelijke verplichtingen zijn omtrent roosterplanning voor deze specifieke afdeling.
  • Tenslotte heeft Inventiv een IT-ontwerp gemaakt voor een dergelijk geautomatiseerd roosterprogramma.

Of en hoe gebouwd gaat worden ligt momenteel voor aan het ziekenhuis.

Terug